Senate

Ithimba lezigele libika eMkhandlwini ngezinto ezithinta ukufundisa, ukufunda, ucwaningo kanye nokusebenza kweNyuvesi ngokwezemfundo neminye-ke imisebenzi eliyinikezwa wuMkhandlu. Amalungu eThimba Lezigele Ithimba lezigele, kuye ngalokho okuhlinzekwa uMthetho, lakhiwe: usekela-shansela; amaphini kasekela-shansela; isikhulu esinomthwalo ngezinsiza kubafundi; oyedwa omele umkhandlu okufanele angabi umsebenzi noma umfundi futhi okhethwa wumkhandlu; usihlalo webhodi lezokulekelele; umqondisi wezemitapo yolwazi; umqondisi wokugqugquzela iqophelo nokuqinisekisa; […]

Read More…

Council

UMkhandlu weNyuvesi uyibhodi ephakeme ethatha izinqumo ezinhlakeni jikelele zeNyuvesi kanti wakhelwe phezu kwesisekelo somthetho i-Higher Education Act ka-1997, futhi ulawula ngaphansi koMthetho noSomqulu weNyuvesi. UKWAKHEKA KANYE NOBULUNGU: Lo mkhandlu onamalungu angama-30 ubandakanya abalawuli beNyuvesi, abasebenzi besikhungo, abamele abafundi, izifundiswa namalungu omphakathi akhethwe kulandelwa inqubo yeNyuvesi. To be updated shortly. […]

Read More…

Executive Management

ISEKELASHANSELA NOMPHATHI USolwazi Nana Poku Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie Reddy Ucingo +27 (0) 31 260 2228 Ifeksi +27 (0) 31 262 2192 Email reddyj1@ukzn.ac.za IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZESINTU USolwazi Nhlanhla Mkhize Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Lebohang Sibisi Ucingo +27 (0) 31 260 2874 Ifeksi +27 (0) 31 260 […]

Read More…

Vice-Chancellor & Principal

ISEKELASHANSELA NOMPHATHIUSolwazi Nana PokuObambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie ReddyUcingo +27 (0) 31 260 2228Ifeksi +27 (0) 31 262 2192Email reddyj1@ukzn.ac.za USolwazi Nana Poku uyiSekelashansela noMphathi weNyuvesi YaKwaZulu-Natal (UKZN) kusukela ngomhla zingama-24 kuNhlangulana (June) 2019. Phambilini ubesebenza njengePhini LikaSekelashansela eKolishi Lezifundo ZezoMthetho NokuPhatha e-UKZN, futhi ubeyiSekelashansela ebeliyibamba kusukela ngomhla lulu-1 kuMfumfu (October) 2018. Uneziqu zobudokotela […]

Read More…

Magna Charta Universitatum

The University of KwaZulu-Natal (UKZN) is a signatory of The Magna Charta Universitatum that has been signed by over 700 Vice-Chancellors globally. UKZN is committed to the principles laid out by Magna Charta that include: the freedom in research and training; open dialogue; autonomy; relevant teaching and research and to attain full universal knowledge. Since […]

Read More…

Campuses

Ezintabeni phansi zoKhahlamba kuze kufike le koMaputoland, iKwaZulu-Natali isifundazwe esinokwahlukana. INyuvesi yaKwaZulu-Natali ihlinzeka abafundi abafisa ukuba yingxenye yayo ngamakhempasi amahlanu, ahlukahlukene ngokomumo nangenqubo yawo. I-Edgewood IKhempasi yase-Edgewood, neyayaziwa ngokuthi yi-Edgewood College of Education ngaphambi kokuba ibe yingxenye ye-UKZN ngonyaka we-2001 iyikhempasi ezinze ePinetown egxile kakhulu ekuqeqesheni othisha kanti futhi iyikhaya leSikole Sezemfundo. Le Khempasi, nezinze […]

Read More…

Organisational Structure

Inyuvesi ihlelwe ngokuthi ibe namaKolishi amane engamele iZikole (eziyi-19 sezizonke), ngakunye okulawulwa YiSekela-Shansela Kanye neNhloko YeKolishi, ngale ndlela elandelayo: IKolishi Lezolimo, Ezobunjiniyela Nezesayensi Isikole seZolimo, eZomhlaba, Nezemvelo Isikole seKhemistri Nefizikisi Isikole SobuNjiniyela Isikole Sezifundo Ngokuphilayo Isikole seZibalo, Izibalomidanti Nezifundo ZeKhompyutha IKolishi Lezifundo Zezempilo Isikole Sezokwelapha Isikole Sezifundo Zokuxilonga Imithi Kanye Nokwelapha Isikole Sezifundo Zezempilo Isikole […]

Read More…

Strategic Plan

This Strategic Plan presents the vision and mission of the University of KwaZulu-Natal and gives a succinct overview of the institution’s strategic framework for action. It assumes an annual planning cycle designed to evaluate goals, targets and performance indices, taking account of progress and changes in the operational environment, and prioritizing projects for budget purposes. It […]

Read More…

Pact

Isibophezelo siyisivumelwano; okuyisivumelwano nesibopho esithathwa yizinhlaka ezimbili ezizimele. ISIVUMELWANO SASE-UKZN siyigxathu elibalulekile eNyuvesi yethu. Singumphumela wokuvumelana phakathi kwabafundi nomphakathi weNyuvesi jikelele kusukela ekusungulweni kweNyuvesi ehlanganisiwe ngonyaka wezi-2004. Inyuvesi entsha esihlanganisiwe ihlanganise ndawonye imilando ehlukene, amasiko, nezimisompilo – okuhambisanayo nokwehlukene, okuvunyelwana nokuphikiswana ngakho. Isibophezelo silandela isidingo esibonakalayo sokuhlonza amalungelo nokuzibophezela kwabasebenzi nabafundi ekufezeni inhloso ethile uma […]

Read More…