Back
02 February

Senate

Ithimba lezigele libika eMkhandlwini ngezinto ezithinta ukufundisa, ukufunda, ucwaningo kanye nokusebenza kweNyuvesi ngokwezemfundo neminye-ke imisebenzi eliyinikezwa wuMkhandlu. Amalungu eThimba Lezigele Ithimba lezigele, kuye ngalokho okuhlinzekwa uMthetho, lakhiwe: usekela-shansela; amaphini kasekela-shansela; isikhulu esinomthwalo ngezinsiza kubafundi; oyedwa omele umkhandlu okufanele angabi umsebenzi …

02 February

Council

UMkhandlu weNyuvesi uyibhodi ephakeme ethatha izinqumo ezinhlakeni jikelele zeNyuvesi kanti wakhelwe phezu kwesisekelo somthetho i-Higher Education Act ka-1997, futhi ulawula ngaphansi koMthetho noSomqulu weNyuvesi. UKWAKHEKA KANYE NOBULUNGU: Lo mkhandlu onamalungu angama-30 ubandakanya abalawuli beNyuvesi, abasebenzi besikhungo, abamele abafundi, izifundiswa namalungu …

02 February

Executive Management

ISEKELASHANSELA NOMPHATHI USolwazi Nana Poku Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie Reddy Ucingo +27 (0) 31 260 2228 Ifeksi +27 (0) 31 262 2192 Email reddyj1@ukzn.ac.za IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZESINTU USolwazi Nhlanhla Mkhize Obambile uMsizi-ngqo / …

02 February

Vice-Chancellor & Principal

ISEKELASHANSELA NOMPHATHIUSolwazi Nana PokuObambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie ReddyUcingo +27 (0) 31 260 2228Ifeksi +27 (0) 31 262 2192Email reddyj1@ukzn.ac.za USolwazi Nana Poku uyiSekelashansela noMphathi weNyuvesi YaKwaZulu-Natal (UKZN) kusukela ngomhla zingama-24 kuNhlangulana (June) 2019. Phambilini ubesebenza njengePhini LikaSekelashansela eKolishi …

02 February

Magna Charta Universitatum

The University of KwaZulu-Natal (UKZN) is a signatory of The Magna Charta Universitatum that has been signed by over 700 Vice-Chancellors globally. UKZN is committed to the principles laid out by Magna Charta that include: the freedom in research and …

02 February

Campuses

Ezintabeni phansi zoKhahlamba kuze kufike le koMaputoland, iKwaZulu-Natali isifundazwe esinokwahlukana. INyuvesi yaKwaZulu-Natali ihlinzeka abafundi abafisa ukuba yingxenye yayo ngamakhempasi amahlanu, ahlukahlukene ngokomumo nangenqubo yawo. I-Edgewood IKhempasi yase-Edgewood, neyayaziwa ngokuthi yi-Edgewood College of Education ngaphambi kokuba ibe yingxenye ye-UKZN ngonyaka we-2001 …

02 February

Organisational Structure

Inyuvesi ihlelwe ngokuthi ibe namaKolishi amane engamele iZikole (eziyi-19 sezizonke), ngakunye okulawulwa YiSekela-Shansela Kanye neNhloko YeKolishi, ngale ndlela elandelayo: IKolishi Lezolimo, Ezobunjiniyela Nezesayensi Isikole seZolimo, eZomhlaba, Nezemvelo Isikole seKhemistri Nefizikisi Isikole SobuNjiniyela Isikole Sezifundo Ngokuphilayo Isikole seZibalo, Izibalomidanti Nezifundo ZeKhompyutha …

02 February

Strategic Plan

This Strategic Plan presents the vision and mission of the University of KwaZulu-Natal and gives a succinct overview of the institution’s strategic framework for action. It assumes an annual planning cycle designed to evaluate goals, targets and performance indices, taking account …

02 February

Pact

Isibophezelo siyisivumelwano; okuyisivumelwano nesibopho esithathwa yizinhlaka ezimbili ezizimele. ISIVUMELWANO SASE-UKZN siyigxathu elibalulekile eNyuvesi yethu. Singumphumela wokuvumelana phakathi kwabafundi nomphakathi weNyuvesi jikelele kusukela ekusungulweni kweNyuvesi ehlanganisiwe ngonyaka wezi-2004. Inyuvesi entsha esihlanganisiwe ihlanganise ndawonye imilando ehlukene, amasiko, nezimisompilo – okuhambisanayo nokwehlukene, okuvunyelwana …