Back
27 February

Vision & Mission

VISION To be the Premier University of African Scholarship. MISSION A truly South African University of Choice that is academically excellent, innovative in research, entrepreneurial, and critically engaged with society. VALUES UKZN aims to establish a value-driven organisational culture that …

02 February

Transformation Charter

The UKZN Transformation Charter – isiZulu PDF, 143.40 KB   The UKZN Transformation Charter PDF, 66.74 KB   UKZN Transformation Stats PDF, 171.80 KB   UKZN Transformation Stats – isiZulu PDF, 162.16 KB

02 February

Campus Buildings

Click here to access aerial pictures of five campuses Click here to access virtual tours of five campuses ( building names to be added)

02 February

Directions to Campus

Map Campus Wide Address Westville Campus View WESTVILLE in a larger map University Road Westville Private Bag X 54001 Durban 4000 GPS co-ordinates -29.817897, 30.942771 Howard College View HOWARD COLLEGE in a larger map Mazisi Kunene Road, Glenwood Durban University …

02 February

The Institutional Forum of UKZN

The Institutional Forum is one of the three Statutory bodies at South African Universities together with the Council and Senate. What are the functions of the IF? Here is an extract from the UKZN Statute: The institutional forum advises the …

02 February

Senate

Ithimba lezigele libika eMkhandlwini ngezinto ezithinta ukufundisa, ukufunda, ucwaningo kanye nokusebenza kweNyuvesi ngokwezemfundo neminye-ke imisebenzi eliyinikezwa wuMkhandlu. Amalungu eThimba Lezigele Ithimba lezigele, kuye ngalokho okuhlinzekwa uMthetho, lakhiwe: usekela-shansela; amaphini kasekela-shansela; isikhulu esinomthwalo ngezinsiza kubafundi; oyedwa omele umkhandlu okufanele angabi umsebenzi …

02 February

Senate

The Senate is accountable to the Council for all the teaching, learning, research and academic functions of the University and all other functions delegated or assigned to it by the Council. Composition of senate The senate, subject to the provisions …

02 February

Council

UMkhandlu weNyuvesi uyibhodi ephakeme ethatha izinqumo ezinhlakeni jikelele zeNyuvesi kanti wakhelwe phezu kwesisekelo somthetho i-Higher Education Act ka-1997, futhi ulawula ngaphansi koMthetho noSomqulu weNyuvesi. UKWAKHEKA KANYE NOBULUNGU: Lo mkhandlu onamalungu angama-30 ubandakanya abalawuli beNyuvesi, abasebenzi besikhungo, abamele abafundi, izifundiswa namalungu …

02 February

Council

The Council of the University is the highest decision making body within the University structure and is constituted according to the Higher Education Act, 1997, and the University of KwaZulu-Natal Statute. Subject to the Act and this Statute, the Council …