VISION To be the Premier University of African Scholarship. MISSION A truly South African University of Choice that is academically excellent, innovative in research, entrepreneurial, and critically engaged with society. VALUES UKZN aims to establish a value-driven organisational culture that empowers the Institution and its people to achieve institutional goals. The guiding values are Respect, […]

Read More…

The UKZN Transformation Charter – isiZulu PDF, 143.40 KB   The UKZN Transformation Charter PDF, 66.74 KB   UKZN Transformation Stats PDF, 171.80 KB   UKZN Transformation Stats – isiZulu PDF, 162.16 KB […]

Read More…

Click here to access aerial pictures of five campuses Click here to access virtual tours of five campuses ( building names to be added) […]

Read More…

Map Campus Wide Address Westville Campus View WESTVILLE in a larger map University Road Westville Private Bag X 54001 Durban 4000 GPS co-ordinates -29.817897, 30.942771 Howard College View HOWARD COLLEGE in a larger map Mazisi Kunene Road, Glenwood Durban University of KZN Durban 4041 GPS co-ordinates -29.867145, 30.976453 Medical School View MEDICAL SCHOOL in a […]

Read More…

The Institutional Forum is one of the three Statutory bodies at South African Universities together with the Council and Senate. What are the functions of the IF? Here is an extract from the UKZN Statute: The institutional forum advises the council on issues affecting the University, including: the implementation of the Act and the national […]

Read More…

Ithimba lezigele libika eMkhandlwini ngezinto ezithinta ukufundisa, ukufunda, ucwaningo kanye nokusebenza kweNyuvesi ngokwezemfundo neminye-ke imisebenzi eliyinikezwa wuMkhandlu. Amalungu eThimba Lezigele Ithimba lezigele, kuye ngalokho okuhlinzekwa uMthetho, lakhiwe: usekela-shansela; amaphini kasekela-shansela; isikhulu esinomthwalo ngezinsiza kubafundi; oyedwa omele umkhandlu okufanele angabi umsebenzi noma umfundi futhi okhethwa wumkhandlu; usihlalo webhodi lezokulekelele; umqondisi wezemitapo yolwazi; umqondisi wokugqugquzela iqophelo nokuqinisekisa; […]

Read More…

The Senate is accountable to the Council for all the teaching, learning, research and academic functions of the University and all other functions delegated or assigned to it by the Council. Composition of senate The senate, subject to the provisions of the Act, consists of: the vice-chancellor; the deputy vice-chancellors; the executive dean of students; […]

Read More…

UMkhandlu weNyuvesi uyibhodi ephakeme ethatha izinqumo ezinhlakeni jikelele zeNyuvesi kanti wakhelwe phezu kwesisekelo somthetho i-Higher Education Act ka-1997, futhi ulawula ngaphansi koMthetho noSomqulu weNyuvesi. UKWAKHEKA KANYE NOBULUNGU: Lo mkhandlu onamalungu angama-30 ubandakanya abalawuli beNyuvesi, abasebenzi besikhungo, abamele abafundi, izifundiswa namalungu omphakathi akhethwe kulandelwa inqubo yeNyuvesi. To be updated shortly. […]

Read More…

The Council of the University is the highest decision making body within the University structure and is constituted according to the Higher Education Act, 1997, and the University of KwaZulu-Natal Statute. Subject to the Act and this Statute, the Council governs the University. COMPOSITION AND MEMBERSHIP: The 30 member Council consists of executive officers, employees […]

Read More…