Back

Council

UMkhandlu weNyuvesi uyibhodi ephakeme ethatha izinqumo ezinhlakeni jikelele zeNyuvesi kanti wakhelwe phezu kwesisekelo somthetho i-Higher Education Act ka-1997, futhi ulawula ngaphansi koMthetho noSomqulu weNyuvesi.

UKWAKHEKA KANYE NOBULUNGU: Lo mkhandlu onamalungu angama-30 ubandakanya abalawuli beNyuvesi, abasebenzi besikhungo, abamele abafundi, izifundiswa namalungu omphakathi akhethwe kulandelwa inqubo yeNyuvesi.

<!–NJENGAMANJE UBULUNGU BUMI KANJE:

Amalungu Ayizikhulu Eziphezulu
Dkt Albert van Jaarsveld
Solwazi Stephen Mutula
Solwazi Managay Reddi
Abaqokwe uNgqongqoshe
Dkt Vukile Mehana (Chair)
Vacant
Mnu Thabani F Zulu
Mnu Sammy Mashita
Mnu Samuel Z Zungu
Abamele ithimba lezigele
Solwazi Nombulelo Magula
Solwazi Busi Ncama
Abamele Abafundisi
Dkt Nirmala Gopal
Solwazi Bernardo Rodrigues
Abamele Umkhandlu Wabafundi
Nksz Noxolo Bhengu
Mnu Ncebo Mazibuko
Abamele Abanye Abasebenzi
Mnu Trevor Maistry
Mnu Tony Singarum
Abamele Imbizo
Nksz Fikile Masiko
Mnu Mnikeni Phakathi
Mnu Fanle Sibisi
Abakhethwe uMkhandlu
iJaji Achmat Jappie
Nksz Basadifeela Letsoalo
Mnu Elijah Litheko
Mnu Naran Maharajh
Dkt Leticia Moja (Vice-Chair)
Dkt Ayanda Ntsaluba
Mnu Andrè D Young
Nksz Nontobeko Ntsinde
iJaji Navi Pillay
Solwazi Mala Singh
Nksz Zinhle Sokhela
Co-opted Members
Dkt Thulani H Dlamini
Solwazi John Volmink
Abangenazihlalo
Mnu Simon Mokoena (Registrar and Secretary to Council)
Nksz Nontuthuko Mbhele (Chief Finance Officer)
Nksz Normah Zondo (Acting Director: Corporate Relations)
Nksz Julia Mabuya

–>
To be updated shortly.