Back

Senate

Ithimba lezigele libika eMkhandlwini ngezinto ezithinta ukufundisa, ukufunda, ucwaningo kanye nokusebenza kweNyuvesi ngokwezemfundo neminye-ke imisebenzi eliyinikezwa wuMkhandlu.

Amalungu eThimba Lezigele

 1. Ithimba lezigele, kuye ngalokho okuhlinzekwa uMthetho, lakhiwe:
 2. usekela-shansela;
 3. amaphini kasekela-shansela;
 4. isikhulu esinomthwalo ngezinsiza kubafundi;
 5. oyedwa omele umkhandlu okufanele angabi umsebenzi noma umfundi futhi okhethwa wumkhandlu;
 6. usihlalo webhodi lezokulekelele;
 7. umqondisi wezemitapo yolwazi;
 8. umqondisi wokugqugquzela iqophelo nokuqinisekisa;
 9. usihlalo wesithangami sesikhungo;
 10. umengameli wembizo noma lowo okuphakanyisiwe;
 11. idini yocwaningo enyuvesi;
 12. amadini ocwaningo emakolishi;
 13. amadini okufundisa nokufunda emakolishi;
 14. izimeneja zekolishi ezinomthwalo wokuphathwa kwemfundo yabafundi ekolishi;
 15. zonke izinhloko zezikole;
 16. abasebenzi bezemfundo abaqashwe ngokugcwele abavela esikoleni ngasinye futhi abakhethwe ngokufanelekile yileso sikole ngasinye;
 17. umlingani weNyuvesi oyilungu labasebenzi eliqashwe ngokugcwele kwezokufunda bale Nyuvesi, okhethwe ngabalingani;
 18. abamele izitshudeni abayisithupha, oyedwa ngekhempasi ngayinye, futhi okhethwe ngokufanelekile uMkhandlu Omele Abafundi (SRC) waleyo khempasi, kanye noyedwa omele abafundi woMkhandlu Omele Abafundi oyindlunkulu okhethwe yilowo mkhandlu;
 19. lawo malungu engeziwe avunyelwe yithimba lezigele.