Chancellor

Chief Justice Mogoeng Mogoeng – uShansela weNyuvesi YaKwaZulu-Natali

IJaji Elikhulu lingowesithathu ukumba lesi sikhundla eNyuvesi. Ulandela uDkt Zweli Mkhize obesibambe iminyaka emine amahlandla amabili. UDkt Frene Ginwala owaqokwa ngonyaka wezi-2005 wayenguShansela wokuqala weNyuvesi.

NgokoMthetho weNyuvesi, uShansela uyinhloko yeNyuvesi futhi uphatha yonke imicimbi yeNyuvesi ikakhulukazi ukwethweswa kweziqu namadiploma kanye nezitifiketi emcimbini wokwethwesa kweziqu. Uphinde enze eminye imisebenzi ayalelwa uMkhandlu weNyuvesi ukuba ayenze. Ukusebenza kukaShansela akwedluli amahlandla amabili alandelanayo eminyaka emine lilinye.

USihlalo WoMkhandlu uMfu. Dkt. Vukile Mehana ukwamukele ukuqokwa kukaShansela omusha. Futhi uthe iNyuvesi isenhlanhleni ngokuthola iJaji Elikhulu eliqavile njengoShansela futhi sizimisele ngokusebenzisana naye emsebenzini wakhe. Uphinde wabonga nobekulesi sikhundla uDkt Zweli Mkhize ngokusebenzela kwakhe iNyuvesi ngokukhethekile.

IJaji Elikhulu uMogoeng uyiJaji Elikhulu lesine eRiphablikhi YaseNingizimu Afrika. Uneziqu ze-B Juris neze-Bachelor of Laws (LLB) azithole eNyuvesi YasoNgoye neyaseNatali ngokulandelana. Uphinde abe neziqu ze-Master of Law (LLM) azithole eNyuvesi YaseNingizimu Afrika.

IJaji Elikhulu laqala umsebenzi walo njengotolika wesikhashana lapho aphetha ngokuqashwa njengomshushisi kusukela kuNdasa 1986 kuya kuNhlolanja 1990 eMafikeng. Uqeqeshelwe ukuba uMmeli wasenkantolo yamajaji eGoli lapho esebenze kulelo Bhentshi kusukela ngoNhlangulana 1990 kwaze kwaba unyaka we-1991. Wabuyela eMafikeng ngonyaka we-1992 waba uSihlalo weBhentshi lakhona kusukela kuMasingana 1992 waphinde waba yiSekela Sihlalo kusosesheni wakhona waze wakhushulelwa eBhensthini. NgoNhlangulana 1997 waqokwa njengejaji leNkantolo Enkulu yase-Nyakatho Ntshonalanga kuMbasa 2000 waba yiJaji leNkantolo Yokudluliswa Kwamacala Abasebenzi. KuMfumfu 2002 waqokwa njengoMongameli WamaJaji eNkantolo eNkulu yaseNyakatho Ntshonalanga.

Ngonyaka wezi-2009, waqokelwa eNkantolo YezoMthothosisekelo WeRiphablikhi YaseNingizimu Afrika. Lapho akhushulelwa esikhundleni seJaji Elikhulu kuMandulo 2011. Uphinde abe uSihlalo we-Judicial Service Commission (JSC), South African Judicial Education Institute (SAJEI) Council kanye ne-National Efficiency Enhancement Committee (NEEC).

Ungomunye woSekela Sihlalo be-Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA).