Executive Management
blank ISEKELASHANSELA NOMPHATHI
USolwazi Nana Poku
Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie Reddy
Ucingo +27 (0) 31 260 2228
Ifeksi +27 (0) 31 262 2192
Email reddyj1@ukzn.ac.za
blank IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZESINTU
USolwazi Nhlanhla Mkhize
Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Lebohang Sibisi
Ucingo +27 (0) 31 260 2874
Ifeksi +27 (0) 31 260 1495/3381
Email sibisil@ukzn.ac.za
blank IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: IZIFUNDO ZOMTHETHO KANYE NEZOKUPHATHA  (OBAMBILE)
USolwazi Brian McArthur
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Zintwezinhle Ntshangase
Ucingo +27 (0) 31 260 8059
Ifeksi +27 (0) 31 260 1177
Email: NtshangaseZ@ukzn.ac.za
blank IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: IZIFUNDO ZEZEMPILO
USolwazi Busisiwe Ncama
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Mhlophe Sithole
Ucingo +27 (0) 31 260 2798
Ifeksi +27 (0) 31 260 7727
Email sitholem1@ukzn.ac.za
blank IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZOLIMO, UBUNJINIYELA KANYE NESAYENSI (OBAMBILE)
USolwazi Fhatuwani Nixwell Mudau
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Nokukhanya Shinga
Ucingo +27 (0) 33 260 5199
Email shingan@ukzn.ac.za
blank IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA: UCWANINGO
USolwazi Mosa Moshabela
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Kholeka Dlamini
Ucingo +27 (0) 31 260 2381
Ifeksi +27 (0) 31 260 3325
Email DlaminiK5@ukzn.ac.za
blank IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA: UKUFUNDISA KANYE NOKUFUNDA
USolwazi Sandile Phinda Songca
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Corlia Ogle
Ucingo +27 (0) 31 260 8231
Ifeksi +27 (0) 31 260 3360
Email ogle@ukzn.ac.za
blank UMABHALANE OMKHULU
Dkt Kathy Cleland
uMsizi-ngqo / uNobhala (Obambile) Ms Priscilla Ramchander
Ucingo +27 (0) 31 260 7971/2206
Ifeksi +27 (0) 31 260 7824
Email registrar@ukzn.ac.za or ramchanderp@ukzn.ac.za
blank UMQONDISI OLAWULAYO: WEZOBUDLELWANE BESIKHUNGO
Nkz Normah Zondo
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Nozipho Khumalo
Ucingo +27 (0) 31 260 7958
Ifeksi +27 (0) 31 260 8739
Email: khumalon9@ukzn.ac.za
blank UMQONDISI OLAWULAYO: EZOKUPHATHWA KWEZINDABA ZABASEBENZI
Dkt Siphelele Zulu
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Samkelisiwe Pearl Makhathini
Ucingo +27 (0) 31 260 3267
Ifeksi +27 (0) 31 260 3269
Email MakhathiniS1@ukzn.ac.za
UMQONDISI OLAWULAYO: IZIAFUNDI
Isikhala Sivulekile
uMsizi-ngqo / uNobhala Mrs Priscilla Cele
Ucingo +27 (0) 31 260 3572
Ifeksi +27 (0) 31 260 2190
Email celep4@ukzn.ac.za
blank UMPHATHIZIMALI OMKHULU
Ms Nontuthuko (Thuthu) Mbhele
uMsizi-ngqo / uNobhala Mrs Shrista Haripersad
Ucingo +27 (0) 31 260 2271
Ifeksi +27 (0) 31 260 2890
Email haripersads1@ukzn.ac.za
blank UMQONDISI OLAWULAYO: INSTITUTIONAL PLANNING & GOVERNANCE
Mnu Kishore Gobardan
uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Deborah Mkhwanazi
Ucingo +27 (0) 31 260 7961
Email mkhwanazid3@ukzn.ac.za