Campuses

Ezintabeni phansi zoKhahlamba kuze kufike le koMaputoland, iKwaZulu-Natali isifundazwe esinokwahlukana. INyuvesi yaKwaZulu-Natali ihlinzeka abafundi abafisa ukuba yingxenye yayo ngamakhempasi amahlanu, ahlukahlukene ngokomumo nangenqubo yawo.

I-Edgewood

blank
IKhempasi yase-Edgewood, neyayaziwa ngokuthi yi-Edgewood College of Education ngaphambi kokuba ibe yingxenye ye-UKZN ngonyaka we-2001 iyikhempasi ezinze ePinetown egxile kakhulu ekuqeqesheni othisha kanti futhi iyikhaya leSikole Sezemfundo. Le Khempasi, nezinze ePinetown futhi okulula ukufinyelela emgwaqeni onguthela wayeka u-N3 uma usuka kuyo, ephinde ibe yimizuzu engama-20 uma usuka eThekwini ihlinzeka ngezinsiza ezinqala nezihlabahlosile kubafundi abenza umkhakha wezempfundo abakhula minyaka yonke kanti iseduze kwazo zonke izinsiza ezidingekayo. Lesi Sikole sihlinzeka ngezifundo kubafundi abazoqala iziqu zobuthisha kanye nethuba lokubayisa ezikoleni beyofundisa njengengxenye yeziqu zabo, kanti futhi sihlinzeka abafundi ngamathuba amaningi okuzikhethela kwabazogxila kukho ezifundweni zobuthisha kanjalo nokwenza ucwaningo nokuxhumana. Isikole siyingxenye yokuthuthukiswa kwenqubomgomo yezemfundo eNingizimu-Afrika kanti futhi sibamba iqhaza kwezomhlaba jikelele ngokusingatha izingqungquthela ezisezingeni lomhlaba, siphinde sifundise abafundi abavela kwamanye amazwe, sisingathe izivakashi ezivela kwamanye amazwe, siphinde sishicilele ucwaningo ezincwadini ezisezingeni lomhlaba kanjalo namajenali.

Izinkomba zezindlela eziya eKhempasini yase-Edgewood

IHoward College

blank
ITheku liyidolobhakazi elingundabuzekwayo eligudle ugu elaziwa kakhulu ngamabhishi, izindawo zokudla ezigudle ugu kanjalo nenkundla iMoses Mabhida. Leli dolobhakazi liphinde libe yichweba elikhulu laseNingizimu-Afrika. Iziqiwi ezikhangayo zaseMaputaland ezisenyakatho yeTheku zikhanga wonke umsebenzi nomfundi waseNyuvesi. Ikhempasi yaseHoward College neyavulwa ngonyaka we-1931 kulandela umnikelo owenziwa nguMnu T.B. Davis, owayenendodana eyaphangalala empini yaseSomme ngeMpi Yokuqala Yomhlaba isendaweni yaseBerea kanti isendaweni enhle yokubuka ubuhle beChweba LeTheku. Ikhempasi isendaweni enhle yokugcina imvelo kanye nezingadi zeNyuvesi ezibonisa ubuhle bezitshalo nezinyoni zendabuko. IKhempasi yaseHoward College njengamanje ihlinzeka ngeziqu ezinhlobonhlobo emkhakheni weSayensi (ezibandakanya, eZendawo kanye neZemvelo), ubuNjiniyela, Ezomthetho, Ezokuphatha, EzeSintu (kubandakanya eZomculo), neZifundo Ngenhlalo Yomphakathi (kubandakanya eZenhlalakahle_. Ngaphezu kwalokho, ikhempasi ihlinzeka ngezifundo zezemidwebo nezakhiwo kanye neZobuhlengikazi.

Izinkomba zezindlela eziya eKhempasini yase-Howard

Isikole Sezokwelapha

blank
Isikole Sezokwelapha selokhu sakhiqiza odokotela abasezingeni eliphezulu eminyakeni engama-54 edlule. Lesi sikole, esasungulwa ngonyaka we-1950 nesasaziwa emlandweni ngengo "mkhakha wabamnyama" e "sikhungweni sabamhlophe" besilokhu saziwa kakhulu njengesihambisana nomzabalazo wokuzuza intando yeningi nokulingana ngokobulili. Isikole Sezifundo Zokwelapha ngenkathi sigubha iminyaka engama-50 ngonyaka wezi-2000 sathola isipho sokuzalwa esasisilindele ngabomvu, nokwakuyisivumelwano phakathi kwaso nengqalabutho kwezomzabalazo eyahlomula ngendondo iNobel Peace Price uDkt. Nelson Mandela sokuba igama lalesi sishoshovu seyamaniswe nale khempasi. Le khempasi iphinde futhi ibe yikhaya lesikhungo sezocwaningo iDoris Duke Medical Research Institute eyethulwa ngoNtulikazi ngonyaka wezi-2003 nesizoqeqesha uhlobo olusha lwabacwaningi kwezokwelapha, siphinde sisimamise ingqalasizinda yezocwaningo lwezokwelapha esiFundazweni saKwaZulu-Natali, sixhumanise namaqoqo ezocwaningo asebenza ngendlela efanayo eNingizimu-Afrika nasemazweni omhlaba jikelele.

Izinkomba zezindlela eziya eKhempasini yase-Isikole Sezokwelapha

UMgungundlovu

blank
UMgungundlovu uthe chwa maphakathi nesiFundazwe saKwaZulu-Natali, futhi usondelene nezindawo eziningi ezigcine imvelo namapaki, kanti kuyihora nje kuphela ukufinyelela kule khempasi uma usuka eThekwini, kanti uma usuka eZintabeni ZoKhahlamba kungamahora amabili. Leli dolobhakazi ligabe ngobugugu bendlela elakheke ngayo, njengoba linezakhiwo ezikushiya ubambe ongezansi ezinjenge Victorian ne-Edwardian. Idolobha leli liphinde futhi libe yiziko la okwazaleka khona iNyuvesi YaseNatali, naleyo eyayandulela iNatal University College, eyavula iminyango kubafundi abangama-57 ngonyaka we-1910. Eminyakeni emibili elandela lapho kwaphothulwa isakhiwo i-Old Main Building nesiyisisekelo seKhempasi yaseMgungundlovu. Le khempasi ihlinzeka ngochungechunge lwemikhakha engandile esibe nempumelelo ekubhekaneni nezidingo ezingeni lasekhaya nakuzwelonke emikhakheni evulelekile yezeSayensi neZolimo, eZemfundo, eZomthetho, eZesintu neZokuphatha. Imikhakha egabe ngayo ikhempasi yaseMgungundlovu yileyo yeZolimo, ezeNjulalwazi yezeNkolo kanye nobuCiko.

Izinkomba zezindlela eziya eKhempasini yase-UMgungundlovu

IWestville

blank
IKhempasi yaseWestville, nezinze phakathi kwezindawo ezigcina imvelo eqhele ngamakhilomitha ayisi-8 enkabeni yeTheku nePinetown ixuba igqalasizinda yobuciko kanye nezindawo ezinhle eziyizungezile. Ithempeli lenkolo yobuHindu nendawo yokukhonzela ama-Islam kukhombisa ukuvuleleka nokuvumeleka kwamasiko nokuhlukahlukana ngezenkolo. Iphinde ibe yikheli elisemthethweni leNyuvesi yaKwaZulu-Natali, lapho kuzinze khona iHhovisi leSekela-Shansela, amahhovisi esigungu sabaphathi kanye neminyango ehlukene yeNyuvesi. Ikhempasi ihlinzeka ngemikhakha yeSayensi, Ubunjiniyela, Ezomthetho, Ezomnotho Nezokulawula, Izifundo Ngenhlalo Yomphakathi, Nezifundo Zezempilo.

Izinkomba zezindlela eziya eKhempasini yase-Westville