Back

Isibophezelo siyisivumelwano; okuyisivumelwano nesibopho esithathwa yizinhlaka ezimbili ezizimele. ISIVUMELWANO SASE-UKZN siyigxathu elibalulekile eNyuvesi yethu. Singumphumela wokuvumelana phakathikwabafundi nomphakathi weNyuvesi jikelele kusukela ekusungulweni kweNyuvesi ehlanganisiwe ngonyaka wezi-2004. Inyuvesi entsha esihlanganisiwe ihlanganise ndawonye imilando ehlukene, amasiko, nezimisompilo – okuhambisanayo nokwehlukene, okuvunyelwana nokuphikiswana ngakho.

Isibophezelo silandela isidingo esibonakalayo sokuhlonza amalungelo nokuzibophezela kwabasebenzi nabafundi ekufezeni inhloso ethile uma kubhekwa ukufundisa nokufunda. Isibophezelo simele ukuzinikela okushicilelwe komphakathi wase-UKZN, ohlanganisa zonke izinhlaka ukuba zizinikele ekukhuthazeni izinhloso ezifanayo zenhlonipho, isithunzi kanye nokuzinikela ekuhlinzekeni ngemfundo esezingeni eliphezulu.

Ezinye zezincomo Zombiko i-Hugh Africa owawubheka izinga lokungaphumeleli kwabafundi eNyuvesi entsha kusukela ngonyaka we-1995 kwakungukuthi abasebenzi kanye nabafundi kwakumele basungule “isivumelwano” esasihlonza amalungelo nokuzibophezela ukuqinisekisa umuzwa olungile wokufunda nokufundisa kubafundi kanjalo nempumelelo ekukhiqizeni imfundo esezingeni eliphezulu kanye nempumelelo. Lesi siphakamiso sadluliselwa ekomidini leNyuvesi Lokufundisa Nokufunda (UTLO) futhi sabhekwa kakhulu uma kuziwa ezintweni ezinomthelela kunqubo nosiko lwesikhungo. Isiphakamiso “sesivumelwano” saba wundabuzekwayo kubafundi njengendlela yokuqinisekisa ukuthi amalungelo abafundi emfundo esezingeni eliphezulu ayakhuthazwa esikhungweni. Ikomidi lasabalalisa okuqukethwe yila malungelo ukubandakanya ukuvumelana bokuzibophezela ngokuhlanganyela kuwo wonke amalungu eNyuvesi ukuqinisekisa inqubo yemfundo nokufundisa okusezingeni eliphezulu kulandelwa umhlahlandlela wemithetho nokulawula kweNyuvesi.

Isibophezelo siwuphawu olulawula wonke amalungu omphakathi waseNyuvesi, abasebenzi (abafundisi, abaphathi nabayitoho) nabafundi ngokuhloniphekileyo. Inhloso lapha akusikho ukukhuthaza ukucasha ngemuva kwenqubo yeNyuvesi, kanti futhi isivumelwano asiqondile ukuba yinqubomgomo yezomthetho engagcina ivivinywa yinkantolo noma yizinqubo zeNyuvesi zokuqondisa izigwegwe. Inhloso lapha ukugcina into ebhaliwe engakwazi ukutolikwa, igxekwe, kube nenkulumompikiswano futhi ngayo ngendlela yokuqinisekisa ukugxila kokuqukethe ukufundisa nokufunda okusezingeni eliphezulu, nokuthi kungafinyelelwa kanjani kulelo zinga.

Umqulu obhalwe ngezindlela ezehlukene usatshalalisiwe ezinhlakeni ezehlukene zeNyuvesi, kwathi le ndlela emfushane necacile yashayelwa ihlombe yizo zonke izinhlaka zomphakathi waseNyuvesi. Inhloso enkulu ukuthi lesi SIBOPHEZELO SE-UKZN esicacile sisatshalaliswe ukuze sifinyelele emphakathini wonke weNyuvesi: kumadayari ashicilelwe abafundi, kumabhukwana emitheshwana yemikhakha eyehlukene ngaphakathi eNyuvesi, amaphosta, nezingqwembe okumele kuvezwe emahholo okufundela, ezindaweni zokufundisa nezomphakathi kanye nakumawebusayithi nezinhlaka zokuxhumana zeNyuvesi.

Use the full featured online HTML editor tool kit to compose web articles!