The University of KwaZulu-Natal (UKZN) is located in the picturesque province of KwaZulu-Natal. It is a teaching and research-led university with a proud and rich heritage of academic excellence. In 2010 our province celebrated 100 years of Higher Education – a centenary of scholarship, innovation and community engagement. This vast wealth of knowledge production lies at the heart of the university’s success as one of the top institutions on the African continent and one of only three South African Universities listed amongst the top 500 Universities in the world according to the Academic Rankings of World Universities (ARWU).

At UKZN we are passionate about teaching and learning. Our motto: Every Student Matters, transcends the social, cultural and academic discourse across disciplines. The University encourages and embraces diversity in all facets of student experience. UKZN is a residential university structured on a College model. Four Colleges comprising of two disciplines each offer a comprehensive range of undergraduate and postgraduate programmes across five campuses: Edgewood, Howard College, Medical School, Pietermaritzburg and Westville.

The UKZN offers innovative curricula for accredited professional degrees through dynamic teaching and learning. Research activities are conducted in state-of-the art laboratories and span the natural, biomedical, humanities and social sciences. In addition, the UKZN offers the opportunity to take part in extensive sporting and cultural activities.

The University promotes access to learning that will increase educational and employment opportunities for the historically disadvantaged. It supports transformation and redress and aims to provide an enabling environment for all its students to ensure individual intellectual development, an awareness of social responsibility and sound ethical practice in our diverse society.

The university’s international partnerships in 44 countries provide an opportunity for direct interface and global academic exchange that enhances scholarship and the student experience.

Join UKZN and embrace the many and diverse opportunities that will equip you to realize your potential and make a difference as a future leader.

Yenza Umlando

Inyuvesi yakwaZulu-Natal (UKZN) itholakala esifundazweni esihle saKwaZulu-Natali. Iyinyuvesi egxile kwezicwaningo nasekufundiseni kanti futhi iyaziqhenya ngomlando onothile wokuba ngungqaphambili kwezokufunda. Ngonyaka wezi-2010 isifundazwe sethu sasibungaza iminyaka eyikhulu yeMfundo Ephakeme- ikhulunyaka lezokufunda, izindlela ezintsha zokwenza izinto kanye nokuxhumana nomphakathi. Lo mnotho obanzi wokukhiqizwa kolwazi iwona oyimbangela yempumelelo yenyuvesi njengoba iyingxenye yamanyuvesi ahamba phambili ezwekazini lase-Afrika futhi ingenye yamanyuvesi amathathu kuphela aseNingizimu Afrika akleliswe kwangama-500 ahamba phambili emhlabeni jikelele ngokokukleliswa ngokwezemfundo kwamanyuvesi Omhlaba (Academic Ranking of World Universities).

E-UKZN sinentshisekelo ngokufunda nokufundisa. Isiqubulo sethu : Wonke Umfundi Ubalulekile, sitholakala kuyo yonke imikhakha uma kukhulunywa ngezenhlalo, amasiko, nezokufunda. Inyuvesi igqugquzela futhi iyakwamukela okwehlukahlukana kwezinhlangothini zonke zempilo yomfundi. I-UKZN iyinyuvesi yomphakathi ewuhlobo olwakhelwe phezu kwamakolishi. Amakolishi mane anemikhakha emibili ngalinye anikeza izifundo ezinhlobonhlobo kwezabaneziqu kanye nabangenazo kumakhempasi amahlanu : iEdgewood, Howard College, Medical School, Pietermaritzburg kanye neWestville.

I-UKZN inezinhlelo zokufunda ezintsha zeziqu ezigunyaziwe ngokufunda nokufundisa okusezingeni eliphezulu. Ucwaningo lwenziwa emalebhu kanokusho atholakala emikhakheni yezemvelo, ezempilo ngemvelo, ezoluntu kanye nezenhlalo yomphakathi. Ngaphezulu kwalokho, i-UKZN inikeza ithuba lokubamba iqhaza kwezemidlalo nezamasiko.

Inyuvesi igqugquzela ukutholakala kwamathuba okufunda okukhulisa amathuba kwezemfundo kanye nokuthola umsebenzi kwababencishiwe amathuba ngaphambilini. Inyuvesi yesekela ukuguquka nokulungisa okuhlose ukunikeza abafundi indawo eqinisekisa ukuthuthuka ngolwazi, ukwazi ngokunikela emphakathini kanye nokuziphatha ngobulungiswa emphakathini wethu.

Ubudlelwano benyuvesi emhlabeni jikelele namanye amanyivesi angama-44 kunikeza amathuba okuxhumana ngqo kanye nokucobelelana ngokwezemfundo okwengeza kwezokufunda kubafundi.

Zihlanganise neUKZN usingathe amathuba amaningi anhlobonhlobo azokwenza ufeze okungangekhono lakho futhi wenze umahluko njengomholi wangomuso.

Click here to visit Applications and Information website