Centre for Civil Society seminar on xenophobia, in isiZulu

Seminar: Ukucwaswa Kwabokufika
Presenters: Thami Mbatha, Faith ka-Manzi, China Ngubane and Percy Ngonyama
Venue:       CCS Seminar Room 602, 6th Floor, MTB Tower, Howard College
Date:          Friday, 26 October,
Time:         12h30-14h00

Topic:
NgoMeyi nangoJuni 2008 kwafa inqwaba yabantu basemazweni okufika aseAfrika abakhosele ezweni lakithi ngenxa yezimpi zangaphakathi kanye nezomnotho, njengabantu baseDRC kanye nabaseZimbabwe. Kanti kunoquqaba futhi lwabokufika baseAfrika abaqhamuka koTanzania, Malawi naseMozambique abahlala kule njengabasebenzi. INingizimu Afrika ibhekene nezibhelu cishe zonke izinsuku lapho abantu bekhala ngokungafiki kwezidingogqangi emalokishini abo zilethwa ngomasipala kanye nokusweleka kwezindlu kanye nezinga eliphezulu lokungabikhona kwemisebenzi. Okuningi kwalokhu kungumphumela wemigomo yezomnotho evuna ongxiwankulu kanye nenkohlakalo egcwele kubabusi komasipala, ezifundazweni kanye nakuhulumeni wezwelonke nobudlelwane uhulumeni wezwe lakithi anabo namazwe esakhelene nawo. Ngeshwa ulaka lwabantu lwachaphezeleka kwabokufika ngenxa yokuthi abanamalungelo futhi baxhashazwa ngabaqashi kanye nezakhamizi zaseNingizimu Afrika ngezindlela ezahlukahlukene. Hlanganyela nathi sibheka umnyombo wokwekzeka nendima eyadlalwa imiphakathi yaseThekwini nokuthi sikepphi njengamanje mayelana nokucwaswa kanye nokulwa nalesisihlava ezweni lakithi. Hlanganyela nathi eCentre for Civil Society sixoxe, sihlaziye, sicubungule indlela lapho abantu baseAfrika bokufika bangagcina sebezizwa beyingxenye yemiphakathi yethu.

Speakers:
UThami Mbatha noChina Ngubane bangamaDennis Brutus Community Scholar eCentre for Civil Society-UFaith ka-Manzi uyiCommunity Scholar eCentre for Civil Society, imbongi kanye nombhali-UPercy Ngonyama wenza izifundo zobudokotela kwezomlando eUKZN

Posted on