Vision & Mission

Umbono Ukuba YiNyuvesi engu ngqa phambili Kwezocwaningo Lwezemfundo e-Afrika Impokophelo INyuvesi engeyaseNingizimu-Afrika ngokuphelele edla ubhedu kwezemfundo, engungqa phambili kwezocwaningo, ezibandakanya nomphakathi nemele abantu ngokulingana, exazulula ukuvimbeleka nokungalingani kwesikhathi esedlule. IMIGOMO NEZIMISOMPILO EZINGUMGOGODLA Inyuvesi iphokophele ukuba yisikhungo esishitshile nesincike ekuqondeni kabanzi ngezinjongo zaso ezibhekelele uguquko olubanzi olunesisekelo sezimisompilo okusetshenzelwa phezu kwazo. Lezi zimisompilo zingumhlahlandlela kuyo yonke […]

Read More…

History

INyuvesi YaKwaZulu-Natal yasungulwa ngezi-01 kuMasingana 2004, kulandela ukuhlanganiswa kweNyuvesi yase-Durban Westville Kanye neNyuvesi yaseNatali. Inyuvesi entsha iqukethe umlando ngazo zombili lezi zikhungo esezihlanganisiwe. INyuvesi yase-Durban Westville yasungulwa ngonyaka we-1960’s njengeKolishi leNyuvesi lamaNdiya eSiqhingini saseSalisbury eChwebeni laseThekwini. Kuwo wonke unyaka we-1960, izibalo zabafundi zazincane kulandela ukuthi umbimbi lukaKhongolose (Congress Alliance) lwaluqhuba ngenqubomgomo yokugwema izihlaka zobandlululo. Le […]

Read More…