ISEKELASHANSELA NOMPHATHI USolwazi Nana Poku Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie Reddy Ucingo +27 (0) 31 260 2228 Ifeksi +27 (0) 31 262 2192 Email reddyj1@ukzn.ac.za IPHINI LIKASEKELA – SHANSELA KANYE NENHLOKO YEKOLISHI: EZESINTU USolwazi Nhlanhla Mkhize Obambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Lebohang Sibisi Ucingo +27 (0) 31 260 2874 Ifeksi +27 (0) 31 260 […]

Read More…

VICE-CHANCELLORProfessor Nana PokuExecutive PA to the Vice-Chancellor: Ms Julie ReddyContact Number +27 (0) 31 260 2228Fax Number +27 (0) 31 262 2192Email reddyj1@ukzn.ac.za DEPUTY VICE-CHANCELLOR AND HEAD OF COLLEGE: HUMANITIESProfessor Nhlanhla MkhizePA / Secretary Ms Lebohang SibisiContact Number +27 (0) 31 260 2874Fax Number +27 (0) 31 260 1495/3381Email sibisil@ukzn.ac.za DEPUTY VICE-CHANCELLOR AND HEAD OF […]

Read More…

ISEKELASHANSELA NOMPHATHIUSolwazi Nana PokuObambile uMsizi-ngqo / uNobhala Ms Julie ReddyUcingo +27 (0) 31 260 2228Ifeksi +27 (0) 31 262 2192Email reddyj1@ukzn.ac.za USolwazi Nana Poku uyiSekelashansela noMphathi weNyuvesi YaKwaZulu-Natal (UKZN) kusukela ngomhla zingama-24 kuNhlangulana (June) 2019. Phambilini ubesebenza njengePhini LikaSekelashansela eKolishi Lezifundo ZezoMthetho NokuPhatha e-UKZN, futhi ubeyiSekelashansela ebeliyibamba kusukela ngomhla lulu-1 kuMfumfu (October) 2018. Uneziqu zobudokotela […]

Read More…

Professor Nana PokuActing PA / Secretary Ms Julie ReddyContact Number +27 (0) 31 260 2228Fax Number +27 (0) 31 262 2192Email reddyj1@ukzn.ac.za Professor Nana Poku is the Vice-Chancellor and Principal of the University of KwaZulu-Natal (UKZN) with effect from 24th June 2019.  He previously served as the Deputy Vice-Chancellor of the College of Law and […]

Read More…

Chief Justice Mogoeng Mogoeng – uShansela weNyuvesi YaKwaZulu-Natali IJaji Elikhulu lingowesithathu ukumba lesi sikhundla eNyuvesi. Ulandela uDkt Zweli Mkhize obesibambe iminyaka emine amahlandla amabili. UDkt Frene Ginwala owaqokwa ngonyaka wezi-2005 wayenguShansela wokuqala weNyuvesi. NgokoMthetho weNyuvesi, uShansela uyinhloko yeNyuvesi futhi uphatha yonke imicimbi yeNyuvesi ikakhulukazi ukwethweswa kweziqu namadiploma kanye nezitifiketi emcimbini wokwethwesa kweziqu. Uphinde enze eminye […]

Read More…

Chief Justice Mogoeng Mogoeng – Chancellor of the University of KwaZulu-Natal Chief Justice Mogoeng Mogoeng has been appointed Chancellor of the University of KwaZulu-Natal. The Chancellor is elected by Council and holds office for a period of four years. The Chief Justice is the third Chancellor to hold this office at the University. He succeeds […]

Read More…

The University of KwaZulu-Natal (UKZN) is a signatory of The Magna Charta Universitatum that has been signed by over 700 Vice-Chancellors globally. UKZN is committed to the principles laid out by Magna Charta that include: the freedom in research and training; open dialogue; autonomy; relevant teaching and research and to attain full universal knowledge. Since […]

Read More…

Ezintabeni phansi zoKhahlamba kuze kufike le koMaputoland, iKwaZulu-Natali isifundazwe esinokwahlukana. INyuvesi yaKwaZulu-Natali ihlinzeka abafundi abafisa ukuba yingxenye yayo ngamakhempasi amahlanu, ahlukahlukene ngokomumo nangenqubo yawo. I-Edgewood IKhempasi yase-Edgewood, neyayaziwa ngokuthi yi-Edgewood College of Education ngaphambi kokuba ibe yingxenye ye-UKZN ngonyaka we-2001 iyikhempasi ezinze ePinetown egxile kakhulu ekuqeqesheni othisha kanti futhi iyikhaya leSikole Sezemfundo. Le Khempasi, nezinze […]

Read More…

From the mountain vistas of the Drakensberg to the wild reaches of Maputaland, KwaZulu-Natal is a province of contrasts. The University of KwaZulu-Natal offers prospective students the choice of five campuses, each with its own distinctive character. Edgewood Formerly the Edgewood College of Education before its incorporation in 2001, the Edgewood campus in Pinetown is the […]

Read More…

Inyuvesi ihlelwe ngokuthi ibe namaKolishi amane engamele iZikole (eziyi-19 sezizonke), ngakunye okulawulwa YiSekela-Shansela Kanye neNhloko YeKolishi, ngale ndlela elandelayo: IKolishi Lezolimo, Ezobunjiniyela Nezesayensi Isikole seZolimo, eZomhlaba, Nezemvelo Isikole seKhemistri Nefizikisi Isikole SobuNjiniyela Isikole Sezifundo Ngokuphilayo Isikole seZibalo, Izibalomidanti Nezifundo ZeKhompyutha IKolishi Lezifundo Zezempilo Isikole Sezokwelapha Isikole Sezifundo Zokuxilonga Imithi Kanye Nokwelapha Isikole Sezifundo Zezempilo Isikole […]

Read More…